ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο κάθε επισκέπτης και το κάθε μέλος που χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Wildrobe παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τόσο το παρόν όσο και τους όρους χρήσης της πρoτού προβεί σε χρήση τόσο της διαδικτυακής πλατφόρμας όσο και των υπηρεσιών του Wildrobe, και να προχωρήσει στην εν λόγω χρήση μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Το Wildrobe διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και αδικαιολόγητα να τροποποιήσει μερικώς ή πλήρως ή/και να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των υπηρεσιών του χωρίς να έχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών του. Η χρήση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού - Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε εγγεγραμμένο χρήστη καθώς και τον εκάστοτε επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως τόσο ο κάθε επισκέπτης όσο και ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Wildrobe σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων μελών - επισκεπτών ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας του Wildrobe.

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται ως η κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων  συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. 

2. Βασική αρχή

Οποιοσδήποτε εγγραφεί ως χρήστης της πλατφόρμας του Wildrobe συναινεί ότι το Wildrobe θα αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που το μέλος εισήγαγε για την αιτιολόγηση και διαχείριση της σχέσης που αφορά στη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των αγοραπωλησιών και την ιδιότητα του ως εγγεγραμμένου χρήστη της διαδικτυακής πλατφόρμας του Wildrobe.

3. Δεδομένα χρήσης

Το μέλος συναινεί ότι το Wildrobe θα συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα χρήσης του μέλους αναφορικά με τη χρήση που πραγματοποιεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Wildrobe, ιδιαίτερα για να διαμορφώνει περαιτέρω την πλατφόρμα και την παρουσία της σε σχέση με την καλύτερη εξυπηρέτηση του μέλους και για να ενισχύει την ασφάλεια χρήσης της πλατφόρμας. Προκειμένου να διαμορφωθούν οι υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο, αυτό θα αφορά κυρίως τον τύπο λογισμικού πλοήγησης ιστού (Browser) που χρησιμοποιεί το μέλος, το λειτουργικό σύστημα, το όνομα χώρου και τη διεύθυνση IP.

4. Πρόσθετη δημοσιοποίηση προσφορών

Το Wildrobe έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει πληροφορίες που αναρτώνται στο Wildrobe σε άλλα μέσα επικοινωνίας καθώς και σε άλλες πλατφόρμες.

5. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς

Ο εγγεγραμμένος χρήστης συναινεί στην επεξεργασία και χρήση από το Wildrobe των προσωπικών του δεδομένων για διαφημιστικές ενέργειες, ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα. Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Οι αντιρρήσεις πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως με σχετικό e-mail στο [email protected] και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

6. Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης

Σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, το Wildrobe έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

7. Διαβίβαση σε υπηρεσίες ελλείψει νόμιμης διάταξης

Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

8. Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στο Wildrobe να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Wildrobe. Τα εν λόγω αρχεία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του Wildrobe και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε τη διεύθυνση http://www.wildrobe.com. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

 

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη του Wildrobe. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του εγγεγραμμένου χρήστη ή του επισκέπτη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

 

Το Wildrobe έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής του πλατφόρμας.

Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για να έχει ο χρήστης πρόσβαση στις λειτουργίες της διαδικτυακής πλατφόρμας του Wildrobe. Το Wildrobe δεν προχωράει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στα cookies. H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον ν. 3471/2006 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και το ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», όπως ισχύει. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής του εγγεγραμμένου χρήστη καθιστά ανίκανη την εγκατάσταση cookies, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Wildrobe, ωστόσο θα επηρεαστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει με απώτερο στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε αυτόν .